ديگران

سيدمحمد بهشتي از حسين لرزاده اين‌گونه مي‌گويد
لرزاده در معماري دچاره بلبله نبود.

متن کامل >>


استاد معماري كاملا ايراني از نگاه مهدي مكي‌نژاد، ديبر علمي همايش گنجينه‌هاي ازيادرفته
يقينا وقتي هنرمندي به اين مرتبه از كمال مي‌رسد بايستي گوهر وجودش پاك و صيقل‌خورده باشد تا بتواند نقشي از حضرت حق را در آيينه‌هاي خود منعكس كند.

متن کامل >>


منظومه هنر معماري ايران
حسين مفيد از استادش مي‌گويد.

متن کامل >>