افتخارات

برگ‌هايي از افتخارات

 

دريافت درجه كارشناس آستانه مقدسه حسيني به سبب مرمت آستان مقدس و به ويژه جديت در تجديد بناي ايوان بزرگ

 

دريافت مدال فردوسي به مناسبت جشن هزاره فردوسي براي طراحي و ساخت ساختمان مقبره حكيم توس (1313)

 

دريافت نشان درجه‌يك فرهنگ و هنر در بزرگداشت نام‌آوران علم و ادب و هنر (1381)